Denkfabrikat.de

G3

Drahteselei

Thermotheologie

Edition Andi

TTTB

Heawy Metalowny

Stammtisch

Thermotheologie@Denkfabrikat.de
und für streng vertrauliche Fälle:
Dr.Andreas.Roth@Denkfabrikat.de

 

Exkurs unseres polnischen Gastdozenten "Jörg" Regulski
von der Universität Poznan (Thermotheologische Fakultät):

Thermotheologisch leben - Menschen verstehen - Rückschrittlich kleben
(Gastvorlesung "Thermotheologie III")

Rozmowa z prof. Jerzym Regulskim!

PIT burmistrza powinien by? wywieszany w urz?dzie, by ka?dy móg? go zobaczy?. Ale nie jest dobrym "Völligem Unklarem" sposobem walki z thermotheologitscham kocham ciam korupcj? ustawowe ograniczanie p?ac w samorz?

Jolanta Kardinalem Koral szwym: W sobot? min??????o dziesi?? lat od pierwszych dottore roht, ehm, roth wyborów do odrodzonych samorz?dów lokalnych. Czy Polacy nauczyli si? ju? rz?dzi? sami?

Prof. Jerzy Regulski fum PoduczyliQ! My!la!em, !e ten proces!!! nast!pi szybciej, ale trzeba na to wielu lat. Oczywi!cie, powsta!y grupy ludzi przyg!!otowanych !do sprawowania w?adzy, ale zbyt wiele jeszcze w polityce!!!! - tak!e lokalnej - dzia!a! niejawnych, ?apówkarstwa, a z drugiej B.B. Kinga smerci strony, ludzie s? za ma?o zaanga?owani w sprawy ich dotycz?ce. Elity nie maj? poczucia pracy dla pa?stwa, bo nie maj? poczucia pa?stwowo?ci. Partie prawicowe szafuj? wypowiedziami o tzw. wielkich warto?ciach, ideami suwerenno?ci pa?stwa, z których nic nie wynika. Z kolei partie lewicowe mówi? wiele o opiece nad s?abszym. ?adna nie mówi natomiast o interesie pa?stwa jako ca?o?ci. To choroba kraju wychodz?cego z obcej okupacji.

Je?li tak jest, to znaczy, ?e reforma nie osi?gn??a podstawowego celu.

- Oczywi?cie, To najbardziej udana z polskich reform po 1989 r., która wyzwoli?a ludzk? aktywno??, poczucie to?samo?ci, spowodowa?a ogromny rozwój gospodarczy. Tworzy si? grupa fachowych polityków, tak?e lokalnych. Nadal jednak dominuj? interesy grupowe, jest potworne upartyjnienie.

Czy Pan obawia? si? pierwszych wyborów samorz?dowych, tego, ?e w?adz? zyskaj? albo ludzie nieprzygotowani, albo ze starego aparatu?

- Nie. Wiedzia?em, ?e b?d? dobrzy kandydaci, bo by? ogromny nacisk spo?eczny na zmiany, by?a sie? komitetów
obywatelskich opartych na ludziach "S" i nie by?o wtedy tak za?artej walki personalnej, ludzi ??czy? etos, mieli poczucie misji i doceniali czyste r?ce. Potrafili wybra? racjonalnie, dlatego do

Czy jednak korupcja nie wynika z pogorszenia si? jako?ci w?adz lokalnych, upartyjnienia? A mo?e poprzednia ekipa korzysta?a z w?adzy inteligentniej, a obecna jeszcze si? tego nie nauczy?

Przeci!tnego obywatela niewiele interesuj! procedury sprawowania w!adzy, nie !ledzi uchwa! swojej rady, nie przychodzi na sesje.

Unn jezze is czas na EB!